MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Narzędzie informatyczne wspomagające proces diagnozy, rokowania oraz śledzenia dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym produktem firmy "Diagtone", który powstał w ramach projektu pn. „Innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające proces diagnozy, rokowania oraz śledzenia dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych - prace rozwojowe oraz ich wdrożenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy na stronę www.itideacenter na której znajdują się nasze innowacyjne produkty.      

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania z przedstawicielem firmy.

 

Licencja niewyłączna na korzystanie z oprogramowania diagnostycznego dla pacjentów neurologicznych wykorzystującego analizę technicznych aspektów mowy.

 

  1. Funkcjonalność systemu

System informatyczny wspiera metodę badania polegającą na nagraniu mowy chorego a następnie poddaniu jej analizie pod względem technicznych aspektów. System bierze pod uwagę podparcie oddechowe mowy, jakość artykulacji, tempo mowy, prozodię oraz tempo reakcji werbalnej.

W trakcie badania nagrywana jest wypowiedź spontaniczna oraz jeśli to możliwe Pacjent czyta teksty zasugerowane oraz ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne.

 

  • Badanie podparcia oddechowego

Pacjent odpowiada m.in. na ogólnie pytania dotyczące jego osoby oraz zachorowania.

Analizie poddawana jest ilość sylab wypowiadanych na jednym oddechu oraz miejsce powstawania dźwięków mowy - od krtaniowych po gardłowo podniebienne - co pokazuje czy pojawia się niewłaściwe, wzmożone napięcie mięśniowe w trakcie nadawania mowy.

Analizie poddawana jest częstotliwość napierania powietrza w trakcie nadawania mowy spontanicznej oraz czytania tekstów zasugerowanych.

 

  • Badanie artykulacji

Badanie polega na analizie jakości artykulacyjnej pacjenta w trakcie: wypowiedzi spontanicznej, czytania, powtarzania oraz odpowiadania. Brane są pod uwagę wszystkie zaburzenia mowy na poziomie fonetycznym języka m.in.: elizje, uproszczenia grup spółgłoskowych, zrozumiałość wypowiedzi. Badana jest również jakość motoryki aparatu artykulacyjnego.

Pacjent powtarza określone sylaby/wyrazy/zdania.

 

  • Tempo mowy

Badanie polega na obliczeniu ile wyrazów Pacjent wypowiada w trakcie realizacji mowy spontanicznej, powtarzania, czytania opowiadania.

Prozodia – Badane są brzmieniowe właściwości mowy składające się na głoskowy, sylabiczny i wyrazowy ciąg wypowiedzi. Analizie zostają poddane akcent, intonacja i iloczas.

 

Następnie nagranie pacjenta jest importowane do systemu i poddawane automatycznej ocenie poprzez wielowarstwową sieć neuronową.

  1. Technologia systemu

System został zaimplementowany w architekturze zapewniającej wysoką skalowalność i elastyczność.

W ramach systemu zostały wyodrębnione wyodrębnione dwa logiczne serwery:

  1. a) Serwer bazy danych
  2. b) Serwer aplikacji

 

Warstwę danych tworzy relacyjna baza danych PostgreSQL.

Językiem programowania jest język PHP dla logiki aplikacji a języki programowania warstwy prezentacji to HTML, CSS i JavaScript.

 

  1. Wymagania sprzętowe

Do wdrożenia rozwiązania niezbędna jest infrastruktura techniczna składająca się z:

- serwera dedykowanego lub wirtualnego,

- stanowisk roboczych wyposażonych w komputery klasy PC,

 

Minimalne wymagania dla serwera:

−            Procesor o taktowaniu min. 2,1 GHz / 12 core.

−            Pojemność zainstalowanej pamięci min. 64 GB.

−            Wieloprocesorowa szyna danych 64 bitowa.

−            Ilość zainstalowanych dysków  min. 2 szt..

−            Pojemność zainstalowanego pojedynczego dysku:  min. 100 GB.

−            Karta sieciowa min. 100 Mbit/s.

 

Dla poprawnego i wydajnego działania systemu zaleca się, aby stacje robocze były połączone z serwerem poprzez sieć LAN, WAN oraz VPN z dostępem przewodowym, zapewniającą przepustowość co najmniej 100 Mb/s.