MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Projekty


Podkarpacie stawia na kompetencje cyfrowe (TIK)


Projekt pn. „Podkarpacie stawia na kompetencje cyfrowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 020 947,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 867 805,37 zł

Cel główny projektu: podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych u minimum 288 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa podkarpackiego poprzez udział z własnej inicjatywy 360 osób (205 kobiet, 155 mężczyzn) powyżej 25 roku życia w szkoleniach komputerowych i przystąpienie do egzaminów certyfikujących ECCC do 30.06.2022 r.

Okres realizacji projektu: 1.08.2020 - 30.09.2022

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znadziesz na stronie: http://tik.bdcenter.pl/

 

Kierunek Praca


Zapraszamy do udziału w projekcie „Kierunek praca”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 980 018,12 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 771 595,16 zł

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.05.2023

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znadziesz na stronie: http://kierunek.bdcenter.pl/

Innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające proces diagnozy, rokowania oraz śledzenia dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych - prace rozwojowe oraz ich wdrożenie


Projekt pn. „Innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające proces diagnozy, rokowania oraz śledzenia dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych - prace rozwojowe oraz ich wdrożenie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 - 30.09.2022

Wartość Projektu: 2 274 750,30 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 326 593,50 zł

Cel główny projektu: stworzenie w ramach prac rozwojowych narzędzia informatycznego wykorzystującego metodę badania zaburzeń oddechowo fonacyjnych BZOF oraz wdrożenie rynkowe tego narzędzia poprzez opracowanie oprogramowania dostępnego dla specjalistów z zakresu zaburzeń mowy oraz terapii zaburzeń neurologicznych.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac rozwojowych nad metodą badania zaburzeń oddechowo fonacyjnych BZOF wspomagającego w diagnozie, rokowaniu oraz śledzeniu dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych (metoda nakierowana głównie na pacjentów z SM). Efektem przeprowadzonych prac rozwojowych ma być stworzenie narzędzia informatycznego wykorzystującego metodę badania zaburzeń oddechowo fonacyjnych BZOF (system informatyczny wspomagających diagnozę, rokowanie oraz śledzenie dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych). Efekty prac rozwojowych zostaną wdrożone poprzez opracowanie oprogramowania o funkcjonalności umożliwiającej urynkowienie rozwiązania (oprogramowanie powstałe w wyniku prac wdrożeniowych, ma być skierowane do specjalistów z zakresu zaburzeń mowy oraz terapii zaburzeń neurologicznych). 

Wykaz projektów zrealizowanych w latach 2014-2020


Tytuł projektu Program Operacyjny

Data rozpoczęcia projektu

Kierunek praca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2022

Podkarpacie stawia na kompetencje cyfrowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2020

Praca się opłaca! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

INDUSTRY 4.0. Immanentny wielostopniowy model przygotowania polskich MŚP na wejście w 4-tą rewolucję przemysłową Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

SIH. Innowacyjne Centrum Integracji Młodzieży jako model służący modernizacji i rozwoju współpracy służb zatrudnienia na poziomie lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

Hobby twoją pracą. Kompleksowe wsparcie osób 30+ zamieszkujących województwo podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

Ponowny Start  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

Ponowny Start II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2018

Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2017

Młodzi na starcie z kompleksowym wsparciem Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2016

Ponowny Start. Kompleksowe wsparcie i doświadczenie praktyczne drogą ponownego wejścia na podkarpacki rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2016

Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2016

PWP Social cooperatives of the future - implementacja niemieckich rozwiązań szansą na rozwój podkarpackich spółdzielni socjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2015

Tropiciele wiedzy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2015

PI Innowacyjny model współpracy dla instytucji pomocy społecznej i rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Niepełnosprawni w drodze na rynek pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Podkarpackie Centrum Doradztwa dla Mikroprzedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

PWP Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Wykaz projektów zrealizownych w latach 2007-2013


Tytuł projektu

Program Operacyjny Data rozpoczęcia projektu
"Branża IT bez barier" - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
UPDATE-aktualizacja kwalifikacji podkarpackich programistów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
Edukacyjno-zawodowy GPS - doradztwo zawodowe i coaching dla pracowników oświaty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
Edubroker - doradztwo edukacyjne dla dorosłych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
"Branża IT bez barier" - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
PI Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucja Rynku Pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2012
Podnoszenie i rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników BD CENTER 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2012
PI Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2012
EEC – European Entrepreneurs Campus

Leonardo da Vinci

2011
Stawiam pierwsze kroki na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
Wracam do pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
POD WIATR - analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
Między migracją a szarą strefą- formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
JA TEŻ MOGĘ - aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
Podkarpacka Akademia Zarządzania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
GIVE – Guidance In Vocational Education for students in rural areas

Leonardo da Vinci

2010
MROCZNA STRONA GRANICY - skala i przyczyny występowania "szarej strefy" w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
SKUTECZNIE PRZECIW DŁUGOTRWAŁEMU BEZROBOCIU- Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
Alternatywa dla rolnika - analiza możliwości odejścia z pracy dla osób związanych z rolnictwem w województwie podkarpackim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
Podkarpackie obserwatorium mikroprzedsiębiorczości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2008
BEYOND DIVERSITY: Pozytywne zarządzanie konfliktami powstałymi na tle różnic kulturowych w MŚP

Leonardo da Vinci

2008

COMPETE: Klucze kompetencje i transfer wiedzy w dojrzałym życiu

GRUNTVIG 2007

Wykaz projektów zrealizowanych w latach 2001-2006


Tytuł projektu Program Operacyjny

Data rozpoczęcia projektu

ANIMATOR: Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej IW EQUAL

2005

INTEREX: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w szkoleniach interkulturowych – podstwawowe elementy i wymagania kulturowe SOCRATES

2005

KWELE: Klucze do wzmocnienia aktywności ekonomicznej i zawodowej kobiet Leonardo da Vinci

2004

Gender Experts-A Professional Profile for the Equality of Opportunities Leonardo da Vinci

2004

Exchange of experiences and best practices of intercultural trainings-core elements and culture-specific requirements Leonardo da Vinci

2004

Alternative Forms of Occupation-continuing vocational training in agricultural regions Leonardo da Vinci

2004

POCODIMA- Positive Conflict and Difference Management SOCRATES

2004

CITIES-Creating Information and Language Tools to Improve Enterprises’ Safety Awareness Leonardo da Vinci

2003

CUPCAP Leonardo da Vinci

2003

Improving managing skills for e-commerce – E-COM Leonardo da Vinci

2003

Facilitating access to education in the sphere of IT by means of distance learning - FATE SOCRATES

2003

Foreign Language Communication on e-Commerce Web Sites Leonardo da Vinci

2002

JANUS-The Intercultural Dimension for the benefit of Vocational Training in Enterprises Leonardo da Vinci

2002

Internet Training Portal on Security and Safety at Work for Workers with Difficult Access to Continuing Training Leonardo da Vinci

2002

EMOP – Empowering Employees to Manage their Outplacement Process Leonardo da Vinci

2002

European SME Pro-Active Manager Leonardo da Vinci

2002

Adult’s Education: women and men –a single chance on the labour market – WOM_MEN SOCRATES

2002

Creation as reinsertion tool - CREIN Leonardo da Vinci

2001