MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Projekty


www.szkoleniaplus.com.pl


Firma Sagitum S.A. w partnerstwie z firmą BD Center sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Szkolenia Plus” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji.

Całkowita wartość projektu: 23 414 600 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 22 243 870 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w okresie od 1.11.2023 r. do 31.12.2027 r. u min. 2 496 (w tym kobiet 1373) z 2 936 (w tym kobiet 1615) osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) (woj. podkarpackie) poprzez finansowane wyłącznie usługi rozwojowe w ramach PSF (Podmiotowy System Finansowania) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

  •  Projekt skierowany jest do osób:
  • - dorosłych, które ukończyły 18 rok życia
  • - które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje,
  • - mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) województwa podkarpackiego,
  • - nie prowadzących działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 1.11.2023 – 31.12.2027

Więcej  informacji o projekcie oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

Wykaz projektów zrealizowanych w latach 2014-2020


Tytuł projektu Program Operacyjny

Data rozpoczęcia projektu

Kierunek praca

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2022

Innowacyjne narzędzie informatyczne wspomagające proces diagnozy, rokowania oraz śledzenia dynamiki zmian u pacjentów neurologicznych - prace rozwojowe oraz ich wdrożenie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2020

Podkarpacie stawia na kompetencje cyfrowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2020

Prace B+R prowadzące do opracowania innowacyjnej metody wczesnej diagnozy i terapii mowy dzieci przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej stymulującej rozwój mowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2020

Praca się opłaca! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

INDUSTRY 4.0. Immanentny wielostopniowy model przygotowania polskich MŚP na wejście w 4-tą rewolucję przemysłową Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

Zmiana na PLUS. Program dla osób młodych pracujących oraz niepracujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

SIH. Innowacyjne Centrum Integracji Młodzieży jako model służący modernizacji i rozwoju współpracy służb zatrudnienia na poziomie lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2019

Hobby twoją pracą. Kompleksowe wsparcie osób 30+ zamieszkujących województwo podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

Ponowny Start  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

Ponowny Start II Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2018

Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2018

Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2017

Młodzi na starcie z kompleksowym wsparciem Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2016

Ponowny Start. Kompleksowe wsparcie i doświadczenie praktyczne drogą ponownego wejścia na podkarpacki rynek pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2016

Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2016

PWP Social cooperatives of the future - implementacja niemieckich rozwiązań szansą na rozwój podkarpackich spółdzielni socjalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2015

Tropiciele wiedzy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2015

PI Innowacyjny model współpracy dla instytucji pomocy społecznej i rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Niepełnosprawni w drodze na rynek pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Podkarpackie Centrum Doradztwa dla Mikroprzedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

PWP Green highlands - Transfer wiedzy sposobem na innowacyjne i "zielone" Podkarpacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2014

Wykaz projektów zrealizownych w latach 2007-2013


Tytuł projektu

Program Operacyjny Data rozpoczęcia projektu
"Branża IT bez barier" - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
UPDATE-aktualizacja kwalifikacji podkarpackich programistów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
Edukacyjno-zawodowy GPS - doradztwo zawodowe i coaching dla pracowników oświaty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
Edubroker - doradztwo edukacyjne dla dorosłych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
"Branża IT bez barier" - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2013
PI Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucja Rynku Pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2012
Podnoszenie i rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników BD CENTER 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2012
PI Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2012
EEC – European Entrepreneurs Campus

Leonardo da Vinci

2011
Stawiam pierwsze kroki na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
Wracam do pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
POD WIATR - analiza ograniczeń w powrocie do pracy kobiet po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
Między migracją a szarą strefą- formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
JA TEŻ MOGĘ - aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
Podkarpacka Akademia Zarządzania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2010
GIVE – Guidance In Vocational Education for students in rural areas

Leonardo da Vinci

2010
MROCZNA STRONA GRANICY - skala i przyczyny występowania "szarej strefy" w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
SKUTECZNIE PRZECIW DŁUGOTRWAŁEMU BEZROBOCIU- Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
Alternatywa dla rolnika - analiza możliwości odejścia z pracy dla osób związanych z rolnictwem w województwie podkarpackim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
Podkarpackie obserwatorium mikroprzedsiębiorczości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2009
Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2008
BEYOND DIVERSITY: Pozytywne zarządzanie konfliktami powstałymi na tle różnic kulturowych w MŚP

Leonardo da Vinci

2008

COMPETE: Klucze kompetencje i transfer wiedzy w dojrzałym życiu

GRUNTVIG 2007

Wykaz projektów zrealizowanych w latach 2001-2006


Tytuł projektu Program Operacyjny

Data rozpoczęcia projektu

ANIMATOR: Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej IW EQUAL

2005

INTEREX: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w szkoleniach interkulturowych – podstwawowe elementy i wymagania kulturowe SOCRATES

2005

KWELE: Klucze do wzmocnienia aktywności ekonomicznej i zawodowej kobiet Leonardo da Vinci

2004

Gender Experts-A Professional Profile for the Equality of Opportunities Leonardo da Vinci

2004

Exchange of experiences and best practices of intercultural trainings-core elements and culture-specific requirements Leonardo da Vinci

2004

Alternative Forms of Occupation-continuing vocational training in agricultural regions Leonardo da Vinci

2004

POCODIMA- Positive Conflict and Difference Management SOCRATES

2004

CITIES-Creating Information and Language Tools to Improve Enterprises’ Safety Awareness Leonardo da Vinci

2003

CUPCAP Leonardo da Vinci

2003

Improving managing skills for e-commerce – E-COM Leonardo da Vinci

2003

Facilitating access to education in the sphere of IT by means of distance learning - FATE SOCRATES

2003

Foreign Language Communication on e-Commerce Web Sites Leonardo da Vinci

2002

JANUS-The Intercultural Dimension for the benefit of Vocational Training in Enterprises Leonardo da Vinci

2002

Internet Training Portal on Security and Safety at Work for Workers with Difficult Access to Continuing Training Leonardo da Vinci

2002

EMOP – Empowering Employees to Manage their Outplacement Process Leonardo da Vinci

2002

European SME Pro-Active Manager Leonardo da Vinci

2002

Adult’s Education: women and men –a single chance on the labour market – WOM_MEN SOCRATES

2002

Creation as reinsertion tool - CREIN Leonardo da Vinci

2001