MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Rozwój lokalny


Głównym celem oferowanych przez nas usług jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego przez:

Doradztwo projektowe – w ramach doradztwa projektowego firma BD Center oferuje całą gamę usług związanych z przygotowaniem, realizacją, rozliczaniem oraz monitoringiem i ewaluacją projektów, w tym finansowanych z Unii Europejskiej. Oferujemy usługi zarówno w obszarze działań miękkich (np. projekty szkoleniowe, doradcze), jak również w ramach projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, gospodarczych.

Opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych dla samorządów – posiadanie Strategii jest ważnym argumentem przy pozyskiwaniu środków niezbędnych dla rozwoju gminy, powiatu czy miasta oraz przyciąganiu na ich teren nowych inwestorów.
Strategia jest scenariuszem rozwoju gminy, powiatu czy miasta, określającym m.in.: docelową wizję rozwoju, strategiczne i operacyjne cele rozwoju, zadania strategiczne oraz sposób ich realizacji. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Strategia Rozwoju należy do jednych z najważniejszych dokumentów źródłowych w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, wskazując strategiczne kierunki rozwoju jednostki na kilkanaście najbliższych lat.

Prowadzenie badań i analiz związanych z sytuacją w samorządzie terytorialnym – celem badania kierowanego do gminy/powiatu może być określenie charakterystyki potencjału inwestycyjnego i gospodarczego gminy/powiatu, a także identyfikacja czynników i barier atrakcyjności inwestycyjnej przy uwzględnieniu różnorodnej charakterystyki gminy czy powiatu.
Przeprowadzone badania umożliwiają szersze spojrzenie na gminę/powiat i wiele aspektów życia ich mieszkańców: ich potrzeby i problemy w różnych obszarach, w tym te dotyczące kwestii oświaty, ochrony zdrowia, dostępu do komunikacji publicznej czy zagospodarowania czasu wolnego. Dlatego główną zaletą badania jest to, że daje władzom lokalnym szeroki opis aktualnej kondycji gminy.